REPINA PIPA – Najopasnija štetočina šećerne repe

0
1422
Agrosaveti---Adama---Secerna-repa---Repina-pipa

Šećerna repa niče, te ulazi u kritičnu fazu od napada repine pipe. Re­pi­na pi­pa pred­sta­vlja naj­o­pa­sni­ju šte­to­či­nu še­ćer­ne re­pe. Kri­ti­čan pe­ri­od u raz­vo­ju še­ćer­ne re­pe je od kli­ja­nja i ni­ca­nja, pa sve dok bilj­ka ne for­mi­ra 2-3 pa­ra stal­nih li­sto­va. Najosetljivija je u fazi kotiledona. Imaga repine pipe u proteklim danima prvo su registrovana na starim repištima. Toplo vreme uticalo je na povećanu aktivnost repine pipe i njenu migraciju na nova repišta, na kojima je takođe registrovana.

Agrosaveti---Adama---Secerna-repa---Prvi-par-listova

U pro­le­će  ka­da tem­pe­ra­tu­ra ze­mlji­šta  do­stig­ne od 6-10 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa, na du­bi­ni 5-10 san­ti­me­ta­ra, pi­pa iz­la­zi iz ze­mlji­šta u ko­me pre­zi­mlja­va. Po­či­nje sa mi­gra­ci­jom od­no­sno kre­ta­njem  sa sta­rih  na no­va re­pi­šta u po­tra­zi za hra­nom, ošte­ću­ju­ći tek iz­ni­kle mla­de bilj­ke (iz­gri­za­ju im ko­ti­le­do­ne). Repine pipe su vrlo po­kre­tlji­ve i na dan mo­gu ho­da­njem pre­ći ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra. Jed­na pi­pa mo­že za sa­mo je­dan dan uni­šti­ti i de­se­tak mla­dih bi­lja­ka. Sa po­ra­stom tem­pe­ra­tu­re po­ve­ća­va se in­ten­zi­tet is­hra­ne. Naj­ak­tiv­ni­je su u naj­to­pli­jem de­lu da­na (11 do 16 ča­so­va), na­ro­či­to ka­da je sun­ča­no vre­me. Po­ra­stom tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ha na 20 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa pi­pa kre­će da le­ti, ma­so­van let je obič­no oko po­dne­va. Kod mi­gra­ci­je re­pi­ne pi­pe sa sta­rih na no­va re­pi­šta, stra­da­ju u po­čet­ku sa­mo ivič­ni de­lo­vi par­ce­le, kad poč­ne da le­ti šte­te se ja­vlja­ju na ce­loj par­ce­li u vi­du ma­njih ili ve­ćih oaza.

PROČITAJTE I...  Kukuruz - Tehnologija gajenja

Agrosaveti---Adama---Secerna-repa---Repina-pipa-02

U ovom momentu naročito su ugrožene parcele na kojima šećerna repa niče, a koje se nalaze u neposrednoj blizini starih repišta.

Adama Sultan 1120x180

Proizvođačima se preporučuje svakodnevni obilazak novih repišta u najtoplijem delu dana u cilju utvrđivanja prisustva repine pipe. Ukoliko se ustanovi brojnost od 1-3 pipe/10 m2izvršiti tretman. Odlično rešenje u suzbijanju repine pipe predstavlja dvokomponentni insekticid Pyrinex Super u dozi 1,5 – 2 l/ha.

Prethodni tekstTretmani posle setve, pre nicanja useva i korova
Sledeći tekstAgrotehnika i pravilan izbor hibrida za visoke prinose

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime