Obaveštenje – kupovina merkantilne pšenice

0
552
Agrosaveti - Produktna Berza

Na osnovu Zaključka Vlade od 28. juna 2018. godine, Republička Direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu so 28.144 tona merkantilne pšenice pod 2018. godine, domaćeg porekla.

Agil 1120x180

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredstvom Produktne berze AD Novi Sad, od:

  1. komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava,

    BioPlug 728x90px
  2. zemljoradničkih zadruga i

  3. skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.

    Orius 1120x1080

Komercijalna poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (‚‚Službeni glasnik RS‚‚, broj 17/13, 102/15, 6/16, 46/17 i 44/18 – dr. zakon), a nalaze se u aktivnom statusu. Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Merkantilna pšenica je domaćeg porekla, u rasutom stanju, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Web baner Dekalb Bayer 1120x180 V01

Agrosaveti - Promet Produktna Berza Pšenica 01

Cena merkantilne pšenice je 18,00 d/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

PROČITAJTE I...  Hemijski lizing u poljoprivredi

Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Potrebna dokumentacija

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

1. fotokopiju lične karte,

2. original Izvod iz Registra poljjoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu).

Zemljoradnička zadruga i skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu su u obavezi da dostave:

1. fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,

PROČITAJTE I...  Ratar Tiosav Paunovića iz Starog Kostolca

2. original Izvod iz Registra poljjoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu).

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari u obavezi su da dostave i:

potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara,

magacinski ulaz, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca

sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara koji je merkantilnu pšenicu primio. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.

račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo, zemljoradnička zadruga ili skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, počev 10.07.2018. godine, na adresi www.proberza.co.rs/otkuppsenice2018/.

PROČITAJTE I...  Pad otkupnih cena kukuruza i pšenice donosi sve teže dane za ratare

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3239-059, 3239-058, 3238-425 u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu, ili Produktnoj berziad Novi Sad na sledeće brojeve telefona: 021/526 165; 021/443-473; 021/445-413; 021/445-953.

Prethodni tekstNove odredbe EU o upotrebi antibiotika u veterini
Sledeći tekstDan polja – Dunav soja

POSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime